Na přehled všech aktualit
Aktuality
Listopad 2023

Aplikace VYPRANO

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nákupu a prodeje v samoobslužných prádelnách provozovaných společností LAUNDRYSYS, s.r.o. a v elektronickém platebním systému Vypráno.

1. Definice

 

1.1. Prodejce – LAUNDRYSYS, s.r.o., Schweitzerova 798/99a, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 25358065, DIČ: CZ25358065, Spisová značka: C 15064 vedená u Krajského soudu v Ostravě

1.2. Vypráno - síť samoobslužných prádelen provozovaných firmou LAUNDRYSYS, s.r.o.

1.3. Kupující - 1) právně způsobilá fyzická osoba, tj. zletilá osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena soudním příkazem; 2) nezletilá osoba ve věku od 14 do 18 let, která má souhlas rodičů či opatrovníka, s výjimkou případů, kdy je emancipována; 3)právnická osoba; 4) řádně zmocnění zástupci všech uvedených osob.

1.4. Strany - kupující a prodávající

1.5. Osobní údaje - veškeré informace týkající se fyzické osoby - subjektu údajů, jehož totožnost je známa nebo může být přímo či nepřímo určena pomocí takových údajů jako je jeho osobní číslo, jeden nebo několik fyzických, fyzilogických, psychologických, ekonomických, kulturních a sociálních charakteristických znaků.

1.6. Pravidla - tyto "Všeobecné obchodní podmínky nákupu a prodeje v samoobslužných prádelnách Vypráno a v elektronickém platebním systému Vypráno"

1.7. Účet - výsledek registrace kupujícího v mobilní aplikaci, kvůli kterým je vytvořen účet pro ukládání osobních údajů kupujícího a historie objednávek.

1.8. Elektronický platební systém - zahrnuje platby a další činnosti prováděné v Vypráno mobilní aplikaci. Dále-Vypráno.

1.9. Zásady ochrany osobních údajů- dokument schválený kupujícím, který obsahuje hlavní pravidla pro shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů při užívání služby Vypráno.

2. Obecná ustanovení

2.1. Kupující potvrdí, že si přečetl pravidla a to zaškrtnutím políčka vedle prohlášení "Přečetl jsem si Všeobecné obchodní podmínky nákupu a prodeje v elektronickém systému samoobslužných prádelen Vypráno a souhlasím, že se jimi budu řídit". Pravidla, která jsou potvrzena podle uvedeného postupu, se stávají závazným právním dokumentem pro obě strany, přičemž určují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, podmínky nákupu zboží a služeb, platební postupy, odpovědnost za škodu a další podmínky vztahující se k nákupu a prodeji zboží nebo služeb prostřednictvím Vypráno.

 

2.2. Zboží a služby Vypráno mohou kupovat pouze kupující, tak jak jsou definováni v odstavci 1.3 těchto pravidel. Potvrzením pravidel a přečtením Zásad ochrany osobních údajů (bod 2.4 Pravidel), potvrdí kupující, že má právo nakupovat zboží a služby prostřednictvím Vypráno.

 

2.3. V případě potřeby nebo za okolností stanovených v právních předpisech Litevské republiky, má prodávající právo změnit, opravit nebo doplnit tato pravidla. Kupující musí být o takových změnách informován při přihlašování do Vypráno nebo při nákupu zboží či služeb prostřednictvím Vypráno poprvé po nabytí platnosti nové verze Pravidel. Aby bylo zajištěno, že kupující jsou obeznámeni s případnými změnami těchto Pravidel, bude odkaz na novou verzi těchto Pravidel zaslán na e-mailové adresy, které kupující uvedli. Nová verze Pravidel nabývá účinnosti poté, co je zveřejněna na stránkách Laundrysys.cz.

2.4. Kupující si musí přečíst Zásady ochrany osobních údajů, které byly schváleny a veřejně oznámeny prodávajícím. Kupující vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s určitými způsoby využívání svých osobních údajů v Zásadách ochrany osobních údajů podle postupů stanovených v této smlouvě.

2.5. Pokud má prodávající právo nebo povinnost poskytnout kupujícímu informace nebo dokumenty prostřednictvím e-mailu, pak je ve všech případech kupující povinen prodávajícímu poskytnout platnou e-mailovou adresu.

3. Objednávka zboží a služeb, okamžik vzniku právních vztahů nákupu a prodeje

3.1. Kupující může zaplatit za zboží a služby výběrem jedné z následujících metod v samoobslužných prádelnách Vypráno:

3.1.1. použitím mobilní aplikace Vypráno.

3.2. Při objednávání zboží nebo služby za použití jedné z metod uvedených v odstavcích 3.1.1 – 3.1.2 tohoto jednacího řádu musí kupující uvést své osobní údaje v informačních polích, která mu prodávající poskytl, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné plnění objednávky, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

3.3. Jestliže, po výběru zboží či služeb a vytvoření si nákupního košíku, provede kupující všechny kroky objednávky, včetně výběru a potvrzení platební metody, má se za to, že byly založeny právní vztahy nákupu a prodeje mezi kupujícím a prodejcem a byla mezi nimi tedy uzavřena smlouva o koupi/prodeji.

3.4. Každá objednávka kupujícího bude uložena v UAB Vypráno databázi.

4. Práva kupujícího

 

4.1. Kupující má právo na nákup zboží a služeb na Vypráno v souladu s postupy stanovenými těmito pravidly.

4.2. Kupující má právo odmítnout svou objednávku podle postupů stanovených těmito pravidly.

4.3. Kupující má právo odmítnout smlouvu v souladu s postupy stanovenými těmito pravidly.

4.4. Kupující má další práva stanovená v těchto pravidlech, v Zásadách ochrany osobních údajů a v právních předpisech Litevské republiky.

5. Povinnosti kupujícího

5.1. Použitím služby Vypráno musí kupující plnit své závazky, dodržovat tato pravidla a Zásady ochrany osobních údajů a neporušovat právní předpisy Litevské republiky.

5.2. Kupující musí zaplatit za objednané zboží a služby a přijmout je podle postupů stanovených těmito Pravidly.

6. Práva prodejce

6.1. Prodávající má právo změnit, pozastavit nebo ukončit provoz některých funkcí společnosti Vypráno nebo jejich části.

6.2. Prodávající má právo pozastavit nebo ukončit provozní činnost společnosti Vypráno. V takovém případě budou již přijaté a potvrzené objednávky kupujících dokončeny a nové objednávky nebudou přijímány.

6.3. Prodávající má právo změnit rozsah a způsob služeb poskytovaných společností Vypráno, pozastavit nebo ukončit poskytování služeb nebo části služeb, změnit ceny a účtovat za služby nebo část služeb.

6.4. Pokud se kupující pokusí negativně ovlivnit provozní stabilitu a bezpečnost společnosti Vypráno nebo nesplní své závazky, má prodávající právo okamžitě a bez předchozího upozornění omezit nebo pozastavit možnost kupujícího používat Vypráno nebo ve výjimečných případech smazat účet kupujícího.

6.5. Prodávající má další práva uvedená v těchto pravidlech, v Zásadách ochrany osobních údajů, v dalších dokumentech UAB Vypráno a v právních předpisech České republiky.

7. Povinnosti prodávajícího

7.1. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu používat služby Vypráno dle podmínek stanovených v těchto Pravidlech a dalších dokumentech společnosti Vypráno.

7.2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu jasné a srozumitelné informace stanovené v článku 6.2287 občanského zákoníku České republiky. Informace se ukládají na internetových stránkách www.laundrysys.cz.

7.3. Prodávající se zavazuje dodržovat soukromí kupujícího a zpracovávat osobní údaje kupujícího striktně podle postupů stanovených těmito Pravidly, Zásadami ochrany osobních údajů a legislativou České republiky.

7.4. Prodávající se zavazuje plnit další povinnosti stanovené pro prodejce v těchto Pravidlech, v Zásadách ochrany osobních údajů a legislativě České republiky.

8. Ceny za zboží a služby, platební podmínky a postupy

8.1. Kupující může platit za zboží a služby jedním z následujících způsobů:

8.1.1. pomocí mobilní aplikace Vypráno ;

8.2. Potvrzením těchto pravidel souhlasí kupující, že doklady o koupi zboží a služeb - daňové doklady mu budou poskytnuty v elektronické podobě, a to zasláním na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v registračním formuláři. Daňový doklad musí obsahovat vybrané zboží nebo služby, jejich množství, uplatněné slevy, celkovou cenu zboží včetně všech daní a další nezbytné údaje schválené legislativou upravující účetnictví.

9. Zajištění kvality zboží a služeb

9.1. Vlastnosti každého produktu a služby prodané společností Vypráno musí být uvedeny v popisu produktu či služby, který je ke každému z nich přiřazen.

9.2. Doba cyklu praní nebo sušení se může lišit od času, který je uveden v propagačních nebo informačních materiálech Vypráno, v závislosti na specifikacích pro dodávku elektřiny a vody.

9.3. Kvalita zboží a služeb nabízených prodávajícím je přiměřená, tj. vlastnosti zboží a služeb odpovídají popisu produktu. Zboží nebo služby jsou v souladu se smlouvou o nákupu/prodeji spotřeby, pokud:

9.3.1. zboží nebo služby odpovídají popisu, který prodávající poskytl;

9.3.2. zboží nebo služby vyhovují ukazatelům kvality, které jsou obvykle spojeny se stejným druhem zboží nebo služeb, a které může kupující odůvodněně očekávat, že obdrží podle druhu zboží nebo služeb;

10. Právo odmítnout smlouvu o koupi/prodeji, postupy pro vrácení a výměnu zboží

10.1. Právo odmítnout smlouvu o nákupu/prodeji se poskytuje v těchto případech:

10.1.1. Jestliže kupující nevyužije objednané a placené služby 5 minut po zaplacení, pak peníze za službu budou kupujícímu vráceny do 3 pracovních dnů na platební kartu, ze kterého kupující za službu zaplatil.

10.2. Potvrzením těchto pravidel souhlasí kupující s tím, že peníze budou vráceny na platební kartu kupujícího s výjimkou případů, kdy se kupující a prodejce dohodnou jinak.

 

11. Odpovědnost

 

11.1. Kupující potvrdí, že si přečetl podmínky použití  Vypráno, je plně odpovědný za své prádlo a převezme plnou odpovědnost za případné škody způsobené na majetku společnosti Vypráno, které by vznikly v důsledku nedodržení těchto pravidel:

11.1.1. Prádlo nebude řádně vypráno a vysušeno v přetížených pračkách a může být poškozeno. Prodávající udává doporučené maximální zatížení strojů, což jsou asi 2/3 bubnu. Pokud kupující vloží více prádla a dojde k poškození - je kupující odpovědný;

11.1.2. Prací prostředky musí být umístěny přímo do nálevky společně s prádlem;

11.1.3. Používejte pouze potřebné množství pracího prostředku;

11.1.4. Před umístěním prádla do pračky nebo do sušičky se ujistěte, že je uvnitř čistá.

11.1.5. Neperte prádlo, které bylo znečištěno olejem nebo jinými chemikáliemi;

11.1.6. Před praním odstraňte z prádla zvířecí srst;

11.1.7. Ujistěte se, že všechny kapsy jsou prázdné;

11.1.8. Nesušte v sušičce podprsenky s kovovými kosticemi;

11.1.9. Ujistěte se, že filtr sušičky je prázdný;

11.1.10. Po sušení vyčistěte filtr sušičky;

11.1.11. Na konci pracího cyklu buďte přítomni, abyste si mohli vyzvednout své vlastní prádlo;

11.1.12. Ujistěte se, že jste sebrali veškeré své prádlo;

11.1.13. UAB Vypráno neodpovídá za poškozené nebo ztracené prádlo. Použitím služeb společnosti Vypráno je zákazník zcela zodpovědný za stav svého prádla správným výběrem cyklu  praní/sušení a k tomu vhodného prádla.

11.2. Kupující je odpovědný za svou činnost prováděnou v Vypráno a při používání elektronického platebního systému Vypráno.

11.3. Po zaregistrování je kupující odpovědný za uchování a/nebo předání svých přihlašovacích údajů třetím stranám. Pokud jsou služby Vypráno využívány třetí osobou, která se přihlásila k elektronickému platebnímu systému Vypráno pomocí přihlašovacích údajů kupujícího, prodávající považuje tuto osobu za kupujícího.

11.4. Prodávající je osvobozen od odpovědnosti v případech, kdy ztráty vyplývají ze skutečnosti, že bez ohledu na doporučení poskytnutá prodávajícím a povinnosti kupujícího seznámit se s Pravidly a Zásadami ochrany osobních údajů, kupující tyto Pravidla a Zásady ochrany osobních údajů nečetl, přestože mu k tomu byla poskytnuta příležitost.

12. Marketingové nástroje uplatňované prodávajícím

12.1. Prodávající může zorganizovat různé prodejní akce nebo soutěže.

12.2. Prodávající má právo jednostranně a bez předchozího upozornění změnit podmínky prodejních akcí nebo soutěží nebo je zrušit. Jakékoli změny nebo zrušení podmínek prodeje budou platné od okamžiku, kdy budou změny (zrušení) provedeny.

13. Výměna informací

13.1. Prodávající předkládá veškerá oznámení podle postupů stanovených v těchto Pravidlech a Zásadách ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které kupující při registraci nebo při objednávání produktů uvedl.

13.2. Kupující předloží prodávajícímu všechny své zprávy a dotazy prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených v části "Kontakty" na webové stránce www.laundrysys.cz.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Pravidla byla vytvořena v souladu s právními předpisy České republiky.

14.2. Na vztahy vzniklé na základě těchto pravidel se vztahuje právo České republiky.

14.3. Veškeré spory vyplývající z výkonu těchto pravidel budou řešeny prostřednictvím jednání. Pokud nedojde k dohodě do 20 (dvaceti) kalendářních dnů, budou spory vypořádány podle postupů stanovených právními předpisy České republiky.